We gaan aangifte doen!

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

De societeit biedt slachtoffers van institutionele mishandeling bescherming, binnen onze 4 muren.

DE SOCIETEIT is op zoek naar ervaringsdeskundigen en slachtoffers van institutionele mishandeling. Mishandeling dat plaats vond onder regie van een persoon binnen een instelling, die gerechtelijk uit mandaat van die instelling een jeugdbeschermingsmaatregel ten uitvoering brengt of bracht.

De societeit is van mening dat het Openbaar ministerie en het strafhof onterecht geen aandacht besteedt aan mishandeling door profesionele instanties binnen jeugdbeschermingsmaatregelen. En kan deze onachtzaamheid en het bagatelliseren van deze feitelijke misdrijven, door het OM aantonen.

Art 300 lid 4. Van het strafrecht geeft aan dat je iemand mishandelt als je opzettelijk en langdurig van iemand de gezondheid beperkt. Mishandeling is een misdrijf en kent een straf en een vervolging indien voldoende aangetoond.

We willen aangiftes gaan doen van mishandeling door deze personen, werkende voor deze instellingen. We willen aangifte doen van smaad en laster. Door deze personen. Onzorgvuldig te zijn met vertrouwelijke informatie en deze dan zelfs als feiten en waarheden publiceren.
En het bezitten en ten uitvoering brengen van protocollen die aanzetten tot mishandeling. Maken de mishandeling opzettelijk en bij overlijden. MOORD.

We willen aangifte gaan doen van mishandeling door deze instellingen, werkende in opdracht van de kinderrechter. Maatregelen te verduurzamen door mazen in de wet de zorg te mogen frustreren.

We willen aangifte gaan doen van mishandeling door de kinderrechters, in opdracht van de rechtbanken en gerechtshoven. Zich niet houden aan de wet en profesionals toelaten in het familierecht superieur te achten. En als zodanig de eed niet nodig achten binnen die superieure positie als professional. Ook als zij assosiaal zijn in de besluitvorming rond de veiligheid. Waarbij de normen en waarden die nodig zijn daarin te beslissen niet gereflecteerd met de normen en waarden van de omgeving.

We willen aangifte doen van mishandeling door rechtbanken en gerechtshoven in opdracht van de Nederlandse staat. Kinderrechters in dienst te hebben en hen te faciliteren strafrechtelijk vergrijpen te plegen.

We willen aangifte doen tegen de betrokken bestuursleden, voorzitters, volksvertegenwoordigers en ook tegen Het OM om structureel kindermishandeling en mishandeling als instrument in te zetten een gerechtelijke maatregel te waarborging. En dat sociaal wenselijk te achten. Niet gereflecteerd aan de lokale normen En waarden.

We willen aangifte doen tegen de Nederlandse staat, die profesionals in staat stelt humane normen en waarden uit te sluiten binnen de zorg. Professionals deze normen en waarden laten bepalen, wetende deze opereren binnen door de staat opgestelde juridische beroepsmatige kaders en beperkingen. Zoals de Meldingsplicht. En sociaal wenselijk gedrag bepalende wordt indien waarheidsvinding er niet toe doet. In de hulpverlening dit lijdt tot keteninfantiliteit. Of wel, hulpverleners respecteren elkaars sociaal wenselijkheid, over te gaan tot opsluiting van een minderjarige. Of uitsluiting van een ouder. Veelal ook nog beperkt of lijdende aan een geestelijke of lichamelijke beperking. Is dit naar onze mening onprofesioneel, ondeskundig, niet de titel jeugdbescherming of jeugdzorg waardig en op geen enkele wijze ruchtbaarheid gevende aan de beschermingen vernoemd binnen zelfs internationale verdragen ter bescherming van het kind en de mens.

Want ongeacht of er een gerechtelijke uitspraak voorligt, ongeacht of het deskundige en professionele mensen betreft die het uitvoeren. Bestaan er geen uitsluitingsgronden in wetgeving ter bescherming tegen mishandeling, die DOOR EEN GERECHTELIJKE UITSPRAAK DE PROFESIONAL HET RECHT GEEFT een KIND EN/OF OUDER te mishandelen.

Een kind opsluiten is het beperken van de gezondheid.
Een gerechtelijke uitspraak maakt de opgelegde beperking opzettelijk. Waarin als men kan spreken over een blijvende chronische aandoening , wij sociaal wenselijk stellen altijd te kunnen spreken over langdurig. Dus mishandeling. Elke sociale handeling in de ontwikkeling van een kind draagt bij aan zijn ontwikkeling. Uitsluiting, opsluiting, vernedering, ontwaardiging, onthechting, zijn sociale handelingen die hoe lang dan ook bijdragen aan het verkrijgen van chronische aandoeningen. Lichamelijk of geestelijk.

Een ouder uitsluiten is het beperken van de gezondheid. Een gerechtelijke uitspraak maakt de opgelegde beperking opzettelijk en de normen en waarden die van invloed zijn, niet gereflecteerd naar de omgeving maken deze gijzeling langdurig, dus net als opsluiting (kinder)mishandeling.

Sociaal wenselijkheid wat tot mishandeling LIJDT in dit inhumane normloze, waardeloze, en zinloze JEUGDZORGCONSTRUCT MET SOCIAAL WENSELIJK GEWELD vanuit INHUMAAN handelende Profesionals jegens een kind. In zijn of haar o zo belangrijke ontwikkeling. Daar moet een halt aan toegeroepen worden en de DADERS vervolgt.

Het onderstaande artikel is uit 2011. En spreekt over institutioneel geweld. Wat tot op de dag van vandaag nog altijd plaats vindt.

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.