“Verbind met Ons voor een Bottom-up Samenleving: Samen Sterker, Samen Beslissen”

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

Stel hier al je vragen. En laat het antwoord ons weten in de reactie mogelijkheid, onder aan deze pagina.

Beste medestanders van verandering,

Als initiatiefnemer is het mijn missie om een nieuwe koers te varen, een koers die begint van onderop, gedreven door onze gemeenschappelijke normen en waarden. We willen de regie over ons leven terugnemen en een samenleving opbouwen waarin iedereen telt. En we beseffen dat we dit niet alleen kunnen bereiken.

Waarom Samenwerken?

 1. Kracht in Samenwerking: Samen staan we sterker dan ooit. Met jouw steun en netwerk kunnen we onze boodschap verder verspreiden en meer mensen betrekken bij dit baanbrekende initiatief.
 2. Gedeelde Normen en Waarden: We delen een visie van een samenleving gebaseerd op normen zoals samenwerking, veiligheid, eigen regie en democratie over het publieke belang. Samen kunnen we deze waarden tot leven brengen.
 3. Verbinding met Initiatiefnemers: We streven naar samenwerking met andere initiatiefnemers die even enthousiast zijn over het vormgeven van een bottom-up samenleving. Samen kunnen we krachten bundelen en onze inspanningen versterken.

Hoe Kunnen We Samenwerken?

Sluit Je Aan bij Onze Gemeenschap: Word een deel van onze “Kamer van Sociale Waarden” en draag bij aan het vormgeven van onze toekomst.

contact

Deel Jouw Netwerk: Jouw netwerk is waardevol. Help ons deze boodschap te verspreiden door het te delen met vrienden, familie en collega’s die geïnteresseerd zijn in positieve verandering.

Samen met Andere Initiatiefnemers: Laten we onze krachten bundelen met andere gelijkgestemde initiatiefnemers en de bottom-up samenleving samen opbouwen.

Ideeën en Inzichten: Jouw ideeën en inzichten zijn van onschatbare waarde. Deel ze met ons, want we willen leren en groeien door middel van constructieve discussies.

Online en Offline Betrokkenheid: We zullen online platforms, bijeenkomsten en evenementen organiseren om betrokkenheid en kennisdeling aan te moedigen.

Laten we samen streven naar een samenleving waarin we samen beslissen over ons leven en waarin onze normen en waarden tot uiting komen. Jouw betrokkenheid en jouw netwerk zijn de sleutels tot het succes van dit initiatief.

Sluit je aan bij ons en laten we samen een bottom-up samenleving creëren die we trots kunnen noemen!

Korte Uitleg van Het Plan:

Ons plan draait om het creëren van een bottom-up samenleving, waarin de burger zelf de regie heeft en samen met anderen beslissingen neemt over het publieke belang. We willen een gemeenschap opbouwen gebaseerd op gedeelde normen en waarden zoals samenwerking, veiligheid, eigen regie, en democratie over het publieke belang. Dit initiatief wordt belichaamd in de “Kamer van Sociale Waarden,” waar mensen samenkomen, hun stem laten horen en actief deelnemen aan het vormgeven van hun leefomgeving.

Bestaande Filosofieën en Benaderingen:

Het is belangrijk op te merken dat ons plan voortbouwt op bestaande filosofieën en benaderingen die aansluiten bij de bottom-up strategie:

Ubuntu Filosofie: De Ubuntu-filosofie uit Afrika benadrukt het idee van gemeenschap, samenwerking en de onderlinge afhankelijkheid van individuen. Het sluit perfect aan bij ons streven naar een samenleving gebaseerd op gedeelde waarden.

Bedrijfsculturen: Bedrijven over de hele wereld hebben de waarde van een inclusieve, bottom-up bedrijfscultuur ingezien. Ze moedigen medewerkers aan om zelfsturend te zijn, ideeën te delen en bij te dragen aan de bedrijfsdoelen. Dit principe kunnen we toepassen op onze bredere samenleving.

Hulpverleningstrajecten: In de hulpverlening worden bottom-up benaderingen vaak gebruikt om individuen te empoweren en hen te betrekken bij hun eigen herstel en welzijn. Dit kan dienen als inspiratie voor onze aanpak op gemeenschapsniveau.

Ons plan staat open voor samenwerking en het leren van bestaande benaderingen. We erkennen dat er al veel wijsheid bestaat in diverse filosofieën en praktijken en willen deze benutten om onze bottom-up samenleving te versterken. Samen kunnen we een samenleving creëren waarin de burger centraal staat en waarin we gezamenlijk beslissen over ons leven en onze toekomst.

Stemrecht Gekoppeld aan Participatieplicht: Het Belang van Individuele Identiteit en Waarden

In onze bottom-up samenleving streven we niet alleen naar het toekennen van stemrecht aan elke burger, maar we leggen ook de nadruk op de plicht van participatie. Het recht om te stemmen is gekoppeld aan de verantwoordelijkheid om actief deel te nemen aan het vormgeven van onze samenleving. Waarom? Omdat we geloven dat het uiten van je stem pas waarde krijgt wanneer het geworteld is in je eigen identiteit en waarden.

Individuele Identiteit: In onze samenleving moedigen we iedere burger aan om hun individuele identiteit te verkennen en te omarmen. Dit houdt in dat je je eigen overtuigingen, waarden en aspiraties verkent en begrijpt. Je bent vrij om te zijn wie je bent en te geloven in wat voor jou belangrijk is.

Waarden Profileren: Het uiten van je stem is niet slechts een technische handeling; het is een reflectie van je diepste waarden. We moedigen iedereen aan om hun waarden te profileren, om te begrijpen waar ze voor staan en wat ze willen zien in onze samenleving. Jouw stem is een uitdrukking van die waarden.

Erkenning: Participatie betekent dat je wordt erkend en gehoord. We willen een samenleving creëren waarin elke burger zich erkend voelt, waar je stem meetelt en waar je impact hebt op het beleid en de beslissingen die ons beïnvloeden.

Grenzen Verkennen: We dagen iedereen uit om hun grenzen te verkennen, om open te staan voor andere perspectieven en om samen te werken aan compromissen die recht doen aan de diversiteit van onze samenleving. Jouw individuele identiteit is waardevol, maar het is ook de basis voor constructieve dialoog en consensus.

Verbinden met de Bottom-up Samenleving: Als je je identiteit en waarden begrijpt, kun je volledig deelnemen aan het vormgeven van onze samenleving. Je stem wordt een krachtig instrument voor verandering dat geworteld is in wie je bent.

Kortom, in onze bottom-up samenleving moedigen we individuen aan om hun stem te laten horen, niet alleen als een recht, maar als een plicht die geworteld is in hun eigen identiteit en waarden. Dit versterkt niet alleen de democratie, maar ook de verbondenheid en betrokkenheid van elke burger in het vormgeven van onze collectieve toekomst.

Het Doel: Zonder Overheid, Met Gelijkheid voor Iedereen

In onze visie van de bottom-up samenleving stellen we onszelf een gedurfd doel: een samenleving creëren waarin de noodzaak voor een alomvattende overheid verdwijnt. Dit is geen utopisch streven, maar een ideaal dat kan worden bereikt door het bevorderen van gelijkheid en zelfregulering.

Gelijkheid voor Iedereen: In onze bottom-up samenleving streven we naar absolute gelijkheid. Dit betekent gelijke kansen, gelijke toegang tot voorzieningen en gelijke rechten voor alle burgers, ongeacht hun achtergrond, afkomst of status. Gelijkheid is de pijler waarop onze samenleving rust.

Zelfregulering: We geloven dat individuen en gemeenschappen de capaciteit hebben om zichzelf te reguleren. Door het stimuleren van actieve participatie, het profileren van waarden en het erkennen van identiteiten, ontstaat er een krachtige zelfregulerende kracht in onze samenleving.

Burgerlijke Betrokkenheid: In plaats van een alomtegenwoordige overheid die beslissingen oplegt, moedigen we burgerlijke betrokkenheid aan. Burgers nemen de verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap en nemen deel aan besluitvorming op lokaal niveau. Dit vermindert de afhankelijkheid van een centrale autoriteit.

Collectieve Verantwoordelijkheid: Onze bottom-up samenleving is gebouwd op het idee van collectieve verantwoordelijkheid. Burgers voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van hun medeburgers en werken samen om oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Zonder Overheid, Met Zelfbeschikking: Het uiteindelijke doel is om een samenleving te creëren waarin burgers in staat zijn om zelf te beslissen over hun leven en hun gemeenschap, zonder de noodzaak van een alwetende overheid. Gelijkheid en zelfregulering dienen de mensheid, en we zullen deze weg blijven volgen.

Dit ideaal van een samenleving zonder overheid is een uitdagend streven, maar we geloven dat het haalbaar is door de kracht van gemeenschappen en individuen te benutten. Samen werken we aan een wereld waarin gelijkheid en zelfbeschikking centraal staan.


“Gelijkheid als Hoeksteen: Naar een Mensenrechten-Vriendelijke Bottom-up Samenleving”

Beste medestanders van verandering,

Ons streven naar een bottom-up samenleving, waarin iedere burger een actieve rol speelt in het vormgeven van ons collectieve lot, rust op een essentiële pijler: gelijkheid. We geloven dat gelijkheid de basis vormt voor het waarborgen van mensenrechten, en dat deze rechten onlosmakelijk verbonden zijn met het streven naar een rechtvaardige samenleving.

Gelijkheid en Mensenrechten: Een Onbreekbare Band

Toegang tot Rechten: Gelijkheid betekent dat alle burgers gelijke toegang hebben tot hun fundamentele mensenrechten, ongeacht hun achtergrond, afkomst of status. In onze bottom-up samenleving is het vanzelfsprekend dat iedereen zijn of haar recht op leven, vrijheid en veiligheid kan uitoefenen.

Gelijkheid voor de Wet: Niemand staat boven de wet, en niemand valt eronderuit. Gelijkheid voor de wet betekent dat gerechtigheid voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun positie in de samenleving. Dit is de basis van eerlijke rechtspraak in onze samenleving.

Bescherming van Minderheden: Gelijkheid betekent dat minderheden en kwetsbare groepen hun mensenrechten kunnen uitoefenen zonder discriminatie of vervolging. In onze bottom-up samenleving zijn we toegewijd aan het beschermen van de rechten van iedereen, ongeacht hun identiteit.

Vrijheid van Meningsuiting: In een gelijke samenleving hebben alle burgers de vrijheid om hun mening te uiten en deel te nemen aan openbare discussies. Dit is essentieel voor een levendige democratie en het beschermen van het recht op vrije meningsuiting.

Gelijkheid in Actie:

In onze bottom-up samenleving nemen we concrete stappen om gelijkheid te waarborgen:

 • We creëren ruimtes waarin iedereen wordt gehoord en erkend, ongeacht hun achtergrond of identiteit.
 • We bestrijden actief discriminatie, ongelijkheid en onrechtvaardigheid, en nemen maatregelen om deze uit onze samenleving te verwijderen.
 • We streven naar economische gelijkheid, waarin de kloof tussen arm en rijk wordt verkleind, en waarin iedereen gelijke kansen heeft om te gedijen.
 • We bevorderen educatie en bewustwording over mensenrechten, zodat elke burger hun rechten begrijpt en beschermt.
 • We bouwen aan een cultuur van respect en empathie, waarin diversiteit wordt gevierd en iedereen wordt gewaardeerd.

Gelijkheid als Doel:

Onze bottom-up samenleving zet zich in voor het waarborgen van gelijkheid als een doel op zich, omdat we geloven dat dit de basis vormt voor een rechtvaardige, mensvriendelijke samenleving. We nodigen je uit om met ons samen te werken en de kracht van gelijkheid te omarmen terwijl we streven naar een wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd, beschermd en gevierd.

Laten we samen werken aan een samenleving waarin gelijkheid de norm is en waarin de mensenrechten van iedereen worden gewaarborgd.

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.