Toespraak door Fabio Panetta, lid van de Directie van de ECB, op het symposium over “Payments and Securities Settlement in Europe – today and tomorrow”, georganiseerd door de Deutsche Bundesbank

Deel deze pagina, de waarheid is in ieders belang.

Demystificerende digitale valuta van de centrale bank

toespraak

Bron: https://www.ecb.europa.eu//press/key/date/2022/html/ecb.sp220926~5f9b85685a.nl.html

toespraak

Frankfurt am Main, 26 september 2022

Laat ik eerst de Deutsche Bundesbank, en president Nagel in het bijzonder, bedanken voor de uitnodiging om te spreken op het symposium van vandaag.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de implicaties van snelle technologische veranderingen voor onze betalingssystemen te bespreken. Ik zal me niet richten op de dagelijkse transacties van mensen, maar op de infrastructuur die ten grondslag ligt aan de soepele werking en stabiliteit van ons financiële systeem.

Betalingen zijn lange tijd een onderschat aspect van het monetaire systeem geweest, omdat het betrouwbaar op de achtergrond draaide en de soepele uitvoering van beleid op andere gebieden, die in de schijnwerpers stonden, mogelijk maakte. Maar een uitbarsting van creatieve digitale innovatie doorbreekt nu deze perceptie.

Dit is het meest zichtbaar op het gebied van retailbetalingen. De digitalisering van financiën heeft de beschikbare betalingsmogelijkheden verbreed. Er zijn fintech-startups ontstaan. Big techs hebben de betalingsmarkt betreden en profiteren van de netwerken die ze exploiteren. Het crypto-universum is explosief gegroeid en gebarsten.

Deze verstoringen laten zien dat we te allen tijde een anker van stabiliteit voor het monetaire en betalingssysteem moeten behouden. Dit anker veiligstellen, daar gaat het om in ons digitale europroject. We willen ervoor zorgen dat het geld van de centrale bank beschikbaar blijft voor het publiek om overal in het eurogebied te gebruiken voor hun dagelijkse transacties – niet alleen in fysieke vorm, maar ook in digitale vorm.

Maar we werken ook actief aan de modernisering van de betalingsinfrastructuur die ten grondslag ligt aan ons financiële systeem. Technologieën en voorkeuren veranderen, en het behoud van de rol van centralebankgeld als veilige activa in het hart van het systeem blijft van cruciaal belang. Het versterkt het vertrouwen in de goede werking van het financiële stelsel.

De discussie over de groothandelsversie van digitale valuta van de centrale bank – kortweg CBDC voor de groothandel – is echter vaak vatbaar voor verwarring. Groothandel CBDC wordt over het algemeen gepresenteerd als iets nieuws, mogelijk gemaakt door de opkomst van gedistribueerde grootboektechnologie (DLT).[1]Maar groothandel CBDC bestaat al tientallen jaren. En het heeft gezorgd voor efficiënte digitale infrastructuren voor de afwikkeling van transacties tussen banken in centralebankgeld.

De discussie over CBDC op grote schaal moet daarom gericht zijn op hoe bestaande infrastructuren moeten worden aangepast naarmate technologieën en behoeften evolueren.

Vandaag wil ik dit concept van groothandel CBDC demystificeren. Ik zal eerst verduidelijken wat groothandel CBDC is en wat het niet is. Ik zal de opkomende behoefte bespreken om de groothandelsinfrastructuur aan te passen aan de veranderende gebruikerseisen. En dan zal ik enkele van de technologische keuzes schetsen die voor ons liggen.

Groothandel CBDC definiëren

Laat ik beginnen met het ophelderen van enkele veelvoorkomende misverstanden over groothandel CBDC.

Ten eerste is er verwarring over de term “groothandel”.

Wholesale CBDC verwijst naar de afwikkeling van interbancaire overschrijvingen en gerelateerde wholesaletransacties in centralebankreserves.[2]Maar sommigen interpreteren “wholesale CBDC” verkeerd als elke grote betaling in centralebankgeld, ongeacht wie de betaling doet en ontvangt.

Ten tweede bestaat er een wijdverbreide misvatting dat groothandel CBDC nog niet bestaat.

In feite is centralebankgeld al tientallen jaren in digitale vorm beschikbaar voor groothandelstransacties tussen banken. Deze misvatting wordt aangewakkerd door de algemeen aanvaarde veronderstelling dat groothandel CBDC moet worden beheerd met behulp van DLT. Maar groothandel CBDC is niet synoniem met DLT, omdat het gebaseerd kan zijn op elke digitale technologie. In het eurogebied biedt het Eurosysteem banken de mogelijkheid om via zijn TARGET Services digitale groothandelstransacties af te wikkelen met behulp van een gecentraliseerd grootboek.[3]

Ten derde wordt CBDC voor de groothandel soms gezien als vervanging voor CBDC voor de detailhandel.

Maar in werkelijkheid vullen ze elkaar aan door tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van verschillende gebruikers. Aan de wholesalekant leveren centrale banken het ultieme betaalmiddel voor financiële instellingen, wat helpt om risico’s in het financiële systeem te verminderen. Aan de kant van de detailhandel helpt het aanbieden van zeer gemakkelijke en veilige betaalmiddelen aan het publiek om het vertrouwen in geld te versterken door particuliere vormen van geld in staat te stellen, a pari, om te zetten in risicovrij centralebankgeld.[4]

CBDC-projecten voor groothandel en detailhandel verschillen ook op verschillende manieren.

Om te beginnen hebben ze heel verschillende uitgangspunten.

Geld van de centrale bank is van oudsher alleen in fysieke vorm beschikbaar voor het grote publiek, dus in contanten. Het doel van retail CBDC’s is om een ​​digitale vorm van centralebankgeld te creëren die door iedereen kan worden gebruikt. Centralebankgeld daarentegen bestaat al in digitale vorm voor groothandelsdoeleinden. Wholesale CBDC-projecten gaan over het veiliger en efficiënter maken van digitale interbancaire transacties, zoals effectenafwikkeling en cross-currency betalingen.

Dit betekent op zijn beurt dat verschillende actoren betrokken zijn bij CBDC-projecten voor de detailhandel en de groothandel.

Bij retail CBDC-projecten is een breed scala aan belanghebbenden betrokken: wetgevers, het ecosysteem voor retailbetalingen en het bredere publiek. Dit komt omdat retail CBDC nieuw is. Hoe het wordt ontworpen en gedistribueerd, moet zeer zorgvuldig worden overwogen om ervoor te zorgen dat het beantwoordt aan de doelstellingen van het overheidsbeleid en geen onbedoelde effecten heeft op financiële intermediatie.

Bij het werk aan CBDC op groothandelsniveau is ondertussen een kleinere groep belanghebbenden betrokken die tegenwoordig al gebruikmaken van digitale centralebankafwikkelingsinfrastructuren, zoals banken of centrale effectenbewaarinstellingen. En in de toekomst zouden nieuwe belanghebbenden mogelijk kunnen deelnemen aan de groothandelsafwikkelingsketen met behulp van nieuwe technologieën zoals DLT.

Dus als centrale banken praten over CBDC’s op grote schaal, debatteren we niet over de vraag of we ze moeten introduceren. We bespreken hoe we de diensten die we nu al aanbieden, kunnen verbeteren en moderniseren.

Modernisering groothandel CBDC

Ik wil me daarom concentreren op onze voortdurende inspanningen om betalingssystemen voor groothandels te verbeteren.

Deze inspanningen zijn nodig opdat marktdeelnemers erop kunnen blijven vertrouwen dat zij systeemrelevante wholesaleliquiditeits- en effectentransacties altijd met centralebankgeld kunnen afwikkelen. Geld van de centrale bank is het veiligste en meest liquide afwikkelingsmiddel[5], dus het gebruik ervan in deze context helpt de risico’s in het financiële systeem te verminderen, waardoor de financiële stabiliteit wordt beschermd. Dit houdt op zijn beurt de transmissie van het monetaire beleid in stand en ondersteunt het vertrouwen in de eenheidsmunt.

De afgelopen twee decennia is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de integratie en modernisering van betalingssystemen voor groothandelaars.

De overgang van de nationale real-time bruto-afwikkelingssystemen naar TARGET in 1999 en vervolgens naar TARGET2 in 2007 leidde tot de eerste pan-Europese geïntegreerde marktinfrastructuur voor grootschalige wholesalebetalingen. Dit maakte een snelle en betrouwbare afwikkeling van eurobetalingen in centralebankgeld mogelijk.

De daaropvolgende lancering van TARGET2-Securities geharmoniseerde post-trade services[6]voor financiële instrumenten, waarmee een einde komt aan complexe grensoverschrijdende afwikkelingsprocedures.

En in 2018 hebben we TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) geïntroduceerd, waarmee directe retailbetalingen in realtime kunnen worden afgerekend tussen banken in de hele EU, 24 uur per dag, elke dag van het jaar.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een nieuw geconsolideerd TARGET-platform – een complexe infrastructuur die de markt verbeterde en gemoderniseerde diensten zou bieden. We bouwen ook aan een Eurosystem Collateral Management System om processen te vereenvoudigen waarbij meerdere jurisdicties betrokken zijn, met name de mobilisatie van grensoverschrijdend onderpand. En we proberen ervoor te zorgen dat de TARGET-diensten bestand blijven tegen cyberdreigingen.

Vooruitkijkend overwegen we hoe de behoeften van de gebruikers van onze wholesale-afwikkelingsdiensten kunnen veranderen en of nieuwe technologieën de afwikkeling in digitaal groothandelsgeld van de centrale bank efficiënter en veiliger kunnen maken.

We beoordelen met name het potentieel van DLT en de mate waarin het onze diensten zou kunnen verbeteren.

Marktpartijen die actief zijn in het betalings- en effectenverkeer, zoals banken en financiële marktinfrastructuren, experimenteren al met DLT. Uit onze voortdurende betrokkenheid bij deze belanghebbenden blijkt dat velen van hen verwachten dat DLT een aanzienlijke acceptatie zal ervaren in de financiële sector. Dit zou een verschuiving met zich meebrengen van het gebruik van gecentraliseerde databases voor het overboeken van contanten en activa naar het gebruik van gedecentraliseerde netwerken.

Voorstanders van DLT wijzen op een reeks voordelen, zoals de mogelijkheid om transacties direct, 24 uur per dag af te wikkelen, in een breder scala aan activa en met een breder spectrum van deelnemers, mogelijk inclusief niet-financiële ondernemingen. Gebruikers van DLT-platforms kunnen ook transacties programmeren die automatisch worden afgewikkeld op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden.

Belanghebbenden verwachten dat DLT prominent zal worden gebruikt voor post-trade processen voor effecten, waar het zou kunnen helpen om kosten, verwerkingstijden en de behoefte aan reconciliatie te verminderen. Sommige marktspelers zien het potentieel voor efficiëntiewinsten door DLT gedurende de hele levenscyclus van een beveiliging te gebruiken.

En op het gebied van wholesalebetalingen zien marktpartijen het potentieel voor DLT om grensoverschrijdende en cross-currency-transacties te verbeteren, aangezien het een aantal fricties in verband met correspondentbankieren zou overwinnen.

Maar experimenten uitgevoerd door zowel particuliere bedrijven als centrale banken moeten nog steeds bewijzen dat DLT meer voordelen kan bieden dan bestaande technologieën.

De potentiële voordelen van DLT kunnen inderdaad ook op andere manieren worden verkregen. Snelle betalingssystemen – zoals TIPS van het Eurosysteem – bewijzen dat 24/7 directe betalingen geen DLT vereisen. En vragen over wie toegang heeft tot centralebankgeld voor groothandelstransacties, of welke soorten activa moeten worden verrekend met centralebankgeld, hebben niets te maken met de gebruikte technologie. Bovendien kunnen geautomatiseerde en voorwaardelijke betalingen ook worden geïnitieerd via Application Programming Interfaces (API’s).[7]

Er zijn met name initiatieven die proberen groothandelstransacties te verbeteren met behulp van conventionele technologieën. Het koppelen van bestaande systemen zou bijvoorbeeld de efficiëntie van cross-currency transacties kunnen verbeteren.[8]

Waar vergelijkbare doelstellingen zowel met als zonder DLT kunnen worden bereikt, moeten de kosten en verdiensten van elke optie worden vergeleken alvorens in een van beide richtingen te gaan.

En we moeten rekening houden met de mogelijke nadelen van DLT.

De consensusmechanismen die sommige DLT-netwerken gebruiken om transacties te valideren, zijn bijvoorbeeld inefficiënt, zowel vanuit milieuoogpunt – aangezien ze grote hoeveelheden energie vergen – als in termen van transactiesnelheid en schaalbaarheid. Deze zorgen zijn het duidelijkst voor toestemmingloos[9] DLT’s, zoals bitcoin. Sommige toegestane DLT’s zijn minder energie-intensief, maar kunnen nog steeds ongunstig afsteken bij gecentraliseerde infrastructuren. Belangrijk is dat het beheer van belangrijke DLT-technologieën en -netwerken wordt gedomineerd door actoren die onbekend zijn of buiten Europa zijn gevestigd, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over strategische autonomie.

Maar ondanks de onzekerheden rond het potentieel van DLT, willen we voorbereid zijn op een scenario waarin marktspelers DLT gaan gebruiken voor wholesalebetalingen en effectenafwikkeling. We moeten ervoor zorgen dat centralebankgeld in een dergelijk scenario nog steeds zijn rol behoudt als vereffeningsmiddel voor groothandelstransacties.

Als marktspelers bijvoorbeeld DLT beginnen te gebruiken voor effectenafwikkeling, maar moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van TARGET Services[10], kunnen ze zich wenden tot alternatieven zoals commercieel bankgeld of stablecoins.

Dit zou een aantal risico’s met zich meebrengen, zoals een verminderde rol van centralebankgeld in afwikkelingsprocessen en versnippering van handel en liquiditeit. Het gevolg zou zijn dat het betalingsverkeer en de effectenafwikkeling onveiliger en minder efficiënt worden, wat de financiële stabiliteit zou ondermijnen.

Het gebruik van stablecoins zou deze risico’s vergroten. Zoals we de afgelopen maanden hebben gezien, zijn stablecoins vatbaar voor runs. Met andere woorden, ze zijn alleen in naam stabiel. En als ze volledig worden ondersteund met geld van de centrale bank, zou het verstrekken van geld van de centrale bank effectief worden uitbesteed aan particuliere entiteiten, wat de monetaire soevereiniteit in gevaar zou brengen.[11]

Een verschuiving van de afwikkelingssystemen van centrale banken zou ook inhouden dat autoriteiten de directe toegang tot afwikkelingsgegevens zouden verliezen. Dit zou de snelheid van ingrijpen bij afwikkelingsknelpunten kunnen vertragen en de analyse van de financiële stabiliteit kunnen schaden.

Het Eurosysteem onderzoekt daarom manieren waarop marktdeelnemers die DLT invoeren, kunnen interageren met de TARGET-diensten om het euro-contante gedeelte van hun transacties in centralebankgeld te vereffenen.

We analyseren twee opties.

De eerste zou het creëren van een brug tussen markt-DLT-platforms en centrale-bankinfrastructuren inhouden.[12]Dit zou een effectenoverdracht op een DLT-platform mogelijk maken om afwikkeling in centralebankgeld te activeren. Het is zeer waarschijnlijk dat een oplossing die voortbouwt op de bestaande TARGET Services sneller kan worden geïmplementeerd dan een oplossing die volledig op DLT is gebaseerd.

Een andere optie zou zijn om een ​​nieuwe DLT-gebaseerde groothandelsafwikkelingsdienst te creëren met DLT-gebaseerd centralebankgeld.[13]Het Eurosysteem zou bijvoorbeeld zijn eigen DLT-platform kunnen lanceren voor verrekening in centralebankgeld.[14]Als alternatief zouden we geld van de centrale bank beschikbaar kunnen stellen op DLT-platforms die worden beheerd door marktpartijen, waardoor zowel contanten als activa daarheen kunnen worden overgebracht.

In ieder geval moeten de implicaties voor de governance, de efficiëntie van de afwikkeling en het liquiditeitsbeheer zorgvuldig worden beoordeeld. En de geschiktheid van elk van deze opties zou afhangen van welke use-cases de overhand hebben in de markt en of de markt zich al dan niet consolideert rond een beperkt aantal DLT-platforms.

Gevolgtrekking

Het Eurosysteem zet zich in voor afwikkeling in centralebankgeld voor wholesaletransacties via daarvoor geschikte infrastructuren.

Het is onze rol om state-of-the-art infrastructuren te bieden als basis voor particuliere actoren om hun innovatieve diensten te ontwikkelen. Deze infrastructuren kunnen fungeren als katalysator voor innovatie binnen Europa en daarbuiten.

We analyseren of nieuwe technologieën voor het afwikkelen van groothandelstransacties ons kunnen helpen om deze rol effectief te blijven spelen.

Maar ongeacht de technologie die marktdeelnemers gebruiken voor hun wholesalebetalingen en effectentransacties, ons doel zal altijd hetzelfde zijn: ervoor zorgen dat centralebankgeld het anker blijft van de stabiliteit van het monetaire systeem.

 1. Gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) verwijst naar een familie van technologieën die gericht zijn op het oplossen van het probleem van het bereiken van een consensus tussen deelnemende entiteiten, die nodig is voor het valideren van gegevens en het bijwerken van het gedistribueerde grootboek, zonder te vertrouwen op centrale coördinatie.
 2. Centralebankreserves zijn passiva van de centrale bank die eigendom zijn van commerciële banken. Ze zijn de meest liquide en risicovrije activa die beschikbaar zijn in het financiële systeem.
 3. De TARGET-diensten die worden aangeboden door de ECB en de nationale centrale banken omvatten TARGET2 voor wholesalebetalingen, TARGET2-Securities (T2S) voor effectenafwikkeling en TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) voor directe betalingen.
 4. Panetta, F. (2021), ” Digitale valuta van de centrale bank: een monetair anker voor digitale innovatie “, toespraak in het Elcano Royal Institute, Madrid, 5 november.
 5. Principe 9 van de Principles for financial market infrastructures , uitgegeven door het Committee on Payments and Market Infrastructures en het Technical Committee van de International Organization of Securities Commissions stelt dat “een financiële marktinfrastructuur zijn geldafwikkelingen moet uitvoeren in centralebankgeld, waar praktisch en verkrijgbaar”.
 6. Posttransactionele diensten zijn de activiteiten (clearing, afwikkeling, bewaring, activabeheer en rapportage) die plaatsvinden zodra een transactie is gerealiseerd, om het eigendom van het effect van de koper aan de verkoper over te dragen tegen de overeenkomstige betaling.
 7. API’s bieden een gestandaardiseerde manier om te communiceren tussen verschillende softwareservices.
 8. Het Comité voor betalings- en afwikkelingssystemen van de BIS heeft kaders ontwikkeld voor het onderling koppelen van betalingssystemen als onderdeel van het G20-programma voor grensoverschrijdende betalingen, waarbij koppelingen tussen betalingssystemen voor groothandels en snelle retailbetalingssystemen worden behandeld. Wat dit laatste betreft, heeft de Banca d’Italia binnen het Eurosysteem geëxperimenteerd met cross-currency settlement door TIPS te koppelen aan systemen die vreemde valuta afwikkelen.
 9. In toestemmingloze DLT’s worden transacties tussen deelnemers aan het schema gevalideerd door cryptografische algoritmen op te lossen zonder tussenkomst van een centrale agent die verantwoordelijk is voor het beheer van het schema.
 10. Bijvoorbeeld als ze de overeenkomstige geldoverboeking in de TARGET-diensten niet soepel kunnen initiëren en afwikkelen in de modus levering-versus-betaling (een mechanisme voor effectenafwikkeling dat een overboeking van effecten en een geldoverboeking op zodanige wijze koppelt dat wordt gegarandeerd dat levering plaatsvindt als – en alleen als – de bijbehorende betaling plaatsvindt).
 11. Panetta, F. (2020), “ De twee kanten van de (stabiele) munt ”, toespraak op Il Salone dei Pagamenti, 4 november.
 12. Deutsche Bundesbank (Trigger Solution) en Banca d’Italia (TIPS Hash-Link) hebben geëxperimenteerd met deze aanpak.
 13. Banque de France heeft op basis van deze aanpak een aantal experimenten uitgevoerd.
 14. Dit platform kan worden gekoppeld aan andere markt-DLT-platforms waar effecten of andere activa worden geregistreerd en overgedragen, of het kan een platform zijn voor zowel contanten als effecten – in feite een DLT-equivalent van T2S.

gerelateerde onderwerpen

Disclaimer
Houd er rekening mee dat gerelateerde onderwerptags momenteel alleen beschikbaar zijn voor geselecteerde inhoud.CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Laat een reactie achter


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.