Provinciale Staten verkiezingen

favorite_border
15 Mar 09:00
Until 15 Mar, 21:00 12h

Provinciale Staten verkiezingen

Organized by arrow_forward_ios De Kamer van Sociale Waarden

Provinciale Staten

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Beeld: ©Paul de Kler

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Als provincie met de minste inwoners heeft Zeeland 39 statenleden, terwijl in de Zuid-Hollandse staten maar liefst 55 volksvertegenwoordigers plaatsnemen. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Het overzicht van het totale aantal Statenzetels was in 2019 als volgt:

Provincie Drenthe41
Provincie Flevoland41
Provincie Fryslân43
Provincie Gelderland55
Provincie Groningen43
Provincie Limburg47
Provincie Noord-Brabant55
Provincie Noord-Holland55
Provincie Overijssel47
Provincie Utrecht49
Provincie Zeeland39
Provincie Zuid-Holland55

Zie artikel 8 van de Provinciewet voor de samenhang tussen het inwoneraantal van een provincie en het aantal Statenzetels per provincie.

Provinciaal bestuur in het kort

In iedere provincie worden burgers vertegenwoordigd in het bestuur. Dit gebeurt via de Provinciale Staten.

De Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten. Dit college wordt benoemd door de Provinciale Staten.

De vergaderingen van zowel de Provinciale Staten als het dagelijks bestuur worden voorgezeten door de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning wordt door de landelijke regering benoemd voor een periode van zes jaar.

De machtsverdeling binnen het provinciaal bestuur kan worden vergeleken met het landsbestuur. De Provinciale Staten zijn dan vergelijkbaar met de Tweede Kamer, terwijl het college van Gedeputeerde Staten enigszins lijkt op het kabinet.

Kiezen leden Eerste Kamer

Leden van de Provinciale Staten kiezen, samen met de leden van de kiescolleges, de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd.

Niet elk Statenlid heeft een even zware stem. Dat zou ook niet logisch zijn, want de provincies verschillen in inwonertal. De zogenaamde stemwaarde van ieder statenlid hangt af van het aantal inwoners van de provincie die zij vertegenwoordigen. De inwoneraantallen die hierbij worden gebruikt, zijn de provinciale bevolkingsaantallen op 1 januari van het jaar waarin de Eerste Kamerverkiezing plaatsvindt.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/provinciale-statenverkiezingen

Waar stem ik voor bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. 

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt stemmen

Op de website van uw provincie vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijst. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Wat zijn de Provinciale Staten?

Nederland telt in totaal 12 provincies. Elke 4 jaar kunt u stemmen op een kandidaat van een politieke partij die u de komende 4 jaar vertegenwoordigt in de Provinciale Staten.

De gekozen leden van de Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie. Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. De provincies met het minste aantal inwoners hebben 39 zetels in de Staten. Die met het meeste aantal inwoners 55. 

Taken Provinciale Staten

De leden van Provinciale Staten (statenleden) hebben een aantal belangrijke taken.

 1. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten
 2. Ze kiezen de Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie.
 3. Ze beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen voor bedrijven.
 4. Ze kiezen de leden van de Eerste Kamer. 

Provinciale Staten benoemen Gedeputeerde Staten

Verschillende partijen in de Provinciale Staten gaan samenwerken. Net zoals na Tweede Kamerverkiezing, wordt daarna een bestuur gevormd in de provincie. Dit heet het college van Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde is vergelijkbaar met een minister. Een provincie kan minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden tellen. De voorzitter van het college is de commissaris van de Koning.

Provinciale Staten kiezen leden Eerste Kamer

De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. De volgende verkiezing voor de Eerste Kamer vindt plaats op 30 mei 2023. 

De leden van de Provinciale Staten kiezen dan de leden van de Eerste Kamer. Dat doen zij samen met het kiescollege niet-ingezetenen en de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Door te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is belangrijk bij de totstandkoming van wetten. Zo kan zij een wet afkeuren die eerder door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Wat zijn kiescollege Caribisch Nederland en kiescollege niet-ingezetenen?

In Nederland kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste Kamer. De eilanden van Caribisch Nederland maken geen deel uit van een provincie, waardoor de Nederlandse inwoners van de eilanden geen stem hadden in de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarom zijn aparte kiescolleges voor Caribisch Nederland opgericht. Zo hebben de Nederlandse inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ook invloed op de samenstelling van Eerste Kamer. Net als de inwoners van Europees Nederland. De leden van deze kiescolleges kiezen – op vergelijkbare wijze als de leden van Provinciale Staten – de Eerste Kamer. Ook voor de Nederlanders die in het buitenland wonen is een apart kiescollege ingericht. De Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen hun stem uitbrengen voor dit kiescollege, en de leden van dit kiescollege kiezen op hun beurt – op vergelijkbare wijze als de leden van Provinciale Staten – de Eerste Kamer.

Taken provincie

In Nederland zijn er 12 provincies. De provincie is een bestuurslaag tussen het Rijk en gemeenten. De provincie heeft verschillende taken: 

 1. Indeling van de ruimte: waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, hoe de (spoor)wegen lopen, waar een industriegebied of windmolens komen. 
 2. Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving
 3. Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie
 4. Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie
 5. Infrastructuur: aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden, bruggen en sluizen 
 6. Cultuur en monumentenzorg: erfgoed behouden en beschermen 
 7. Economie: zorgen voor een aantrekkelijke provincie voor bedrijven,  en voor meer werkgelegenheid
 8. Toezicht op gemeenten en waterschappen: zoals de gemeentelijke begrotingen goedkeuren
Scan QR Code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.