Beslissingsnota rapport Fokkens.

18 November 2022.

Beslisnota bij brief aan TK over doorgeleiding H4 rapport Cie Fokkens

bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2022/11/18/tk-beslisnota-bij-beslisnota-bij-brief-aan-tk-over-doorgeleiding-h4-rapport-cie-fokkens

Datum: 12 oktober 2022

Ons kenmerk 4269444

 1. Aanleiding

Onlangs is gebleken dat hoofdstuk 4 van het in 2019 uitgebrachte rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie – hoewel het in 2019 wel openbaar is gemaakt – nooit separaat aan de Tweede Kamer is gestuurd.

 1. Geadviseerd besluit

Advies: akkoord gaan met nazending van hoofdstuk 4 (zie bijlage 2 bij deze nota) met bijgevoegde Kamerbrief (zie bijlage 1 bij deze nota).

Kernpunten

 1. Door nazending van hoofdstuk 4 van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie aan de Tweede Kamer wordt een omissie uit 2019 hersteld en zal het volledige rapport van deze commissie raadpleegbaar zijn op de internetpagina van de Tweede Kamer.
 1. Toelichting

Het College van procureurs-generaal (hierna: het College) heeft in mei 2018 deopdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke integriteits schendingen binnen het Openbaar Ministerie. Dit naar aanleiding van publicaties in NRC over verstoorde verhoudingen in de top van het OM, als gevolg van (vermoedens van) een relatie tussen twee hoofdofficieren van justitie. Het onderzoek werd geleid door mr. J.W. Fokkens.

Op 25 april 2019 heeft de commissie haar onderzoeksrapport uitgebracht aan de opdrachtgever van het onderzoek, het College. Het College heeft het rapport met uw ambtsvoorganger gedeeld en op dezelfde dag heeft uw ambtsvoorganger het rapport aan de Kamer doorgeleid (zie: Kamerstuk 28844, nr. 178). Het College heeft het rapport geplaatst op de website van het OM. Hierbij was besloten om hoofdstuk 4 van het rapport vooralsnog niet openbaar te maken (en dus evenmin toe te zenden aan het departement en de Tweede Kamer), omdat de belangenafweging tussen het belang van openbaarmaking en de belangen van hen die daardoor geraakt zouden worden (lees: de betrokken hoofdofficieren) meer tijd vergde voor het OM.

In juni 2019 is deze belangenafweging afgerond en is door het College besloten om hoofdstuk 4 van het rapport alsnog aan het departement te verstrekken.
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en

Operationele Aangelegenheden

Daarnaast heeft het College een geanonimiseerde versie van hoofdstuk 4 van het rapport op 26 juni 2019 openbaar gemaakt door middel van publicatie op de website van het OM. Hoofdstuk 4 is destijds, zover wij konden nagaan per abuis, niet afzonderlijk nagezonden aan de Tweede Kamer. Wel was het hoofdstuk vanaf 26 juni 2019 voor iedereen raadpleegbaar was op de website van het OM. Uit de formulering van Kamervragen blijkt dat ook leden van de Tweede Kamer hadden kennisgenomen van hoofdstuk 4.

Het College heeft echter medio 2021 de publicatie van het volledige rapport op de website van het OM ongedaan gemaakt. Hierdoor is hoofdstuk 4 van het rapport niet meer openbaar raadpleegbaar. Onlangs is gebleken dat dit hoofdstuk destijds per abuis niet ook separaat is doorgestuurd aan de Kamer. U wordt geadviseerd dit alsnog te doen. Daarmee wordt het rapport integraal raadpleegbaar voor eenieder in de archieven van de Tweede Kamer.

 1. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

5.1 Toelichting

De betreffende informatie is personeelsvertrouwelijke informatie die betrekking heeft op een van de betrokkenen uit hoofdstuk 4. Deze informatie kan niet verder worden verspreid dan tussen de betrokken partijen.

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

¹ Zo blijkt uit Kamerstukken II, 2018/19, 28844, nr. 189 (toegevoegd als achtergrondinformatie), zie vraag 1.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.